รายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถดูข้อมูลรายงานลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รายบุคคลได้