สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(ตามแบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(ตามแบบ สขร.1)

ติดต่อเรา