การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ทันสมัย ตรวจสอบได้

  • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ติดต่อเรา