ปฐมวัย

สายชั้นปฐมวัย

น.ส.ภัทรดรา พันธ์สีดา
หัวหน้างานปฐมวัย
นางสาวอัจฉรา    สารคำ
นางสาวกานต์พิชชา  ซอสูงเนิน
นางสาวชนนิกานต์  ลดาดก
นางนวลระหงษ์  เสือเมือง
นางสาวณัฐณิชา เขียวคล้าย
นางสาวภัทราพร  อินต๊ะ
นางสาวสุพิชชา  พิทยะภัทร์