ฝ่ายบริหาร

แผนผังหน่วยงานฝ่ายงานบริหาร

ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : 

นางสิรินภา ยินดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : 

นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : 

นางชุติมา  มามีเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : 

นางภัทรดา พันธุ์สีดา
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail :