ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

นายวิเชียร สุขจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โทร. 02-468-2653
E-mail : wichian@awnn.ac.th

นางสิรินภา ยินดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการและ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 02-468-2653
E-mail : sirinapar@awnn.ac.th

นางสาวจิตตินันท์ พลเสน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. 02-468-2653
E-mail : jittinan@awnn.ac.th

นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 02-468-2653
E-mail : chanyapak@awnn.ac.th

นางมยุรี ธรรมสอน

ตำแหน่ง : ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 02-468-2653
E-mail : mayuree@awnn.ac.th

นางชุติมา มามีเกตุ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โทร. 02-468-2653
E-mail : chutima@awnn.ac.th

นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 02-468-2653
E-mail : patdara@awnn.ac.th

ติดต่อเรา