คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวจินตนา  เพียรประสิทธิ์
โทร. 092-229-3595

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอตรวจสอบวุฒิ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวจินตนา  เพียรประสิทธิ์
โทร. 092-229-3595

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวจินตนา  เพียรประสิทธิ์
โทร. 092-229-3595

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม –> ใบสมัครห้องเรียน EIS
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม –> ใบสมัครห้องเรียนสามัญ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวจินตนา  เพียรประสิทธิ์
โทร. 092-229-3595

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม –> ขอย้ายสถานศึกษา

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวภัทรดรา  พันธุ์สีดา
โทร. 081-297-0510

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางชุติมา  มามีเกตุ
โทร. 098-894-8424

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสิรินภา  ยินดี
โทร. 095-414-1536

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนหนังสือรับ

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสิรินภา  ยินดี
โทร. 095-414-1536

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนหนังสือส่ง

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับผิดชอบ  : นางสิรินภา  ยินดี
โทร. 095-414-1536

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้รถ

ติดต่อเรา