วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมความเข้มแข็งด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ มีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนที่ทันสมัย บุคลากรปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ปรัชญา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญ
อนามัยดี มีวัฒนธรรม นำความเจริญ

อัตลักษณ์
แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม

เอกลักษณ์
รู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย   และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิ
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
4. จัดหาสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5. ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6. จัดการบริหารสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามวัย
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีทักษะการคิดคำนวณ คิดพื้นฐาน ( ป.1-3 ) และคิดชั้นสูง (ป.4-6) เป็นไปตามเกณฑ์
4. 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปีการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 5
6. ร้อยละ  90 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมพื้นฐานตามศาสตร์พระราชาในระดับดีขึ้นไป
7. ร้อยละ  90 ของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
8. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอและทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
9. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ

ติดต่อเรา