วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ครูจัดการเรียนการสอนตามแนว Coaching และบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สถานศึกษาเป็นจุดเช็คอินแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารจัดการเชิงรุกภายในปี 2567

ปรัชญา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญ
อนามัยดี มีวัฒนธรรม นำความเจริญ

อัตลักษณ์
แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม

เอกลักษณ์
รู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญตามศตวรรษที่ 21
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนว Coaching
4. ส่งเสริมให้ครูบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงรุก ด้วยระบบคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนในระดับดีขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีทักษะการคิดคำนวณ คิดพื้นฐาน (ป.1 – 3) และคิดชั้นสูง (ป.4 – 6) เป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปีการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 5
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะสำคัญตามศตวรรษที่ 21 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา
6. ร้อยละ 90 ของครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนว Coaching
7. ร้อยละ 80 ของครูบูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้พร้อมใช้งาน เพียงพอ มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ

ติดต่อเรา