รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 134คน แยกเป็นรายด้าน

Read more

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนตราสมอ

จากกำหนดการเดิม วันที่30 เม.ย.- 1 พ.ค.64 เป็นวันที่ 9-10 พ.ค.64 เวลา 08.30-13.00 น.
หมายเหตุ สินค้าอื่นๆยังจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไล

Read more

ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563

วันที่ 26 เม.ย. 64 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

Read more

รายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มี 4 รายวิชา คือ…

Read more

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสอบทั้งหมด 135 คน คะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

Read more

อบรมจัดทำแผนพัฒนา 64-67

วันที่ 5-7 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ในการนี้นางดารณี

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2564 นำโดยนางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง และนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วย นางชุติมา มามีเกตุ ครูฝ่ายบริหารงา

Read more

อ.ว.น.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และชมเชย การประกวดบรรยายธรรมระดับภาค

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เด็กหญิงฐิติมา ช่วยรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1…

Read more

แสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้น อ.3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มงานปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

Read more