การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จากอมรินทร์ทีม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

Read more

ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียน เข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ผ่านผลการทดสอบระดับชาติ ประจำประการศึกษา 2563

จำนวนผู้เช้าชม : 16

Read more

เตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้และทักษะชีวิต

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้และทักษะชีวิต ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยคณะครูแต่ละสายชั้นจัดทำคลิปวิดีโอ และสื่อประกอบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อ…

Read more

การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่จะดำเนินงานในปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 พ.ค. 64 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสิรินภา ยินดี นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Mee…

Read more

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 134คน แยกเป็นรายด้าน

Read more

รายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มี 4 รายวิชา คือ…

Read more

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสอบทั้งหมด 135 คน คะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

Read more

อบรมจัดทำแผนพัฒนา 64-67

วันที่ 5-7 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ในการนี้นางดารณี

Read more