รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 134คน แยกเป็นรายด้าน

Read more

รายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มี 4 รายวิชา คือ…

Read more

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสอบทั้งหมด 135 คน คะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

Read more

อบรมจัดทำแผนพัฒนา 64-67

วันที่ 5-7 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2567 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ในการนี้นางดารณี

Read more

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเข้ารับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลวัด…

Read more

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน​ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นสนามสอบ ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน​ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด …

Read more

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน…

Read more

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงบ่ายวันนี้ ( 15 มีนาคม 2564) กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

Read more

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

วันนี้ ( 13 มีนาคม 2564) สนามสอบ o-net โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองรับการตรวจเยี่ยม จากท่าน ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read more