ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมพัฒนา เรื่อง “การเชื่อมโยงการทำงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

ประกาศกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ถึงจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จำนวนผู้เช้าชม : 22

Read more

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนตราสมอ

จากกำหนดการเดิม วันที่30 เม.ย.- 1 พ.ค.64 เป็นวันที่ 9-10 พ.ค.64 เวลา 08.30-13.00 น.
หมายเหตุ สินค้าอื่นๆยังจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไล

Read more

รายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มี 4 รายวิชา คือ…

Read more

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสอบทั้งหมด 135 คน คะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

Read more