รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563นักเรียนสามารถดูข้อมูลรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) รายบุคคลได้