admin

20 มิถุนายน 2019

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

admin

29 เมษายน 2019

admin

23 มีนาคม 2019

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

admin

22 มีนาคม 2019

ขอขอบคุณ คุณครูสายสมร นาคประเสริฐ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

คณะครูผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนก็ขอขอบพระคุณ คุณครูสายสมร นาคประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 

admin

20 มีนาคม 2019
1 6 7 8
ติดต่อเรา