การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเข้ารับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลวัด…

Read more

การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน​ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นสนามสอบ ทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน​ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด …

Read more

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 8 – 19 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน…

Read more

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้รับการอนุเคราะห์จาก คุณสมบูรณ์ ศรีอุทยาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองที่ได้ประสานงานทีมครอบครัวจอมทองธนบุรี น…

Read more

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของแต่ละสายชั้น ปีการศึกษา 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 18-19 มี.ค. 64 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองและนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นางรัตติยา คลังมนตรี หัวหน้ากิจกรรมโครงงานคุณธรรม พร้อมด้วยคณะคร…

Read more

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงบ่ายวันนี้ ( 15 มีนาคม 2564) กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

Read more