ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

วันที่ 21 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้รับการอนุเคราะห์จาก คุณสมบูรณ์ ศรีอุทยาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองที่ได้ประสานงานทีมครอบครัวจอมทองธนบุรี น…

Read more

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของแต่ละสายชั้น ปีการศึกษา 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 18-19 มี.ค. 64 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองและนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นางรัตติยา คลังมนตรี หัวหน้ากิจกรรมโครงงานคุณธรรม พร้อมด้วยคณะคร…

Read more

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงบ่ายวันนี้ ( 15 มีนาคม 2564) กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสิรินภา ยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 …

Read more

ร่วมทอดผ้าป่าประจำปี 2564 ณ วัดนางนองวรวิหาร

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมทอดผ้าป่าประจำปี 2564 ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

Read more

การตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

วันนี้ ( 13 มีนาคม 2564) สนามสอบ o-net โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองรับการตรวจเยี่ยม จากท่าน ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read more

การประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (กทม. เขต1-2)

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เด็กหญิงฐิติมา ช่วยรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเด็กหญิงชมภู อิ่มโอชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลชมเชย และผ่านเข้ารอบในการประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (กทม. เขต1-2) เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

Read more

การสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองดำเนินการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสำนักสอบวัดโอรสาราม ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบแยกเป็นระดับประถมศึกษาชั้นตรี จำนวน 173 คน ชั้นโท จำนวน 64 คน ชั้นเอก จำนวน 98 …

Read more