จ่ายเงินตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน

   วันที่ 3 – 7 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท) ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ประสานงานและดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย นักเรียนได้รับเงินเยียวยา ครบทุกคน และทุกระดับชั้น ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับเงินสดจำนวน 925 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนนักเรียนที่รับเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 77 คน และมีจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนทำการคืนเงินให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จำนวน 4 คน เนื่องมาจากย้ายออกและติดตามไม่ได้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา