ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางญดาภัค ภัทรรัชตนที
หัวหน้าสายชั้น
นางสุนันทา บุญสนอง
นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ
นางสาวขจรจิต ทองดีนอก
นายสถาพร ถาวร
นางสาวเบญจา แก้วเพ็ชร
นายวิชาญ สักแก้ว
นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง