กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชัญญาภัค นวลกลับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางรัตติยา คลังมนตรี
นางวิยะดา ทะเขะมุระ
นางกัลยาณี เซ็นติยะนนท์
นางสาวเพียงพร คำคุณา
นางสาวพรพรรณ อินนอก
นางสาวเอ็มอร ปุตะเขียว
ว่าที่ ร.ต. หญิง ศศิวิมล จันทร์สว่าง
Ms.Clariemar sano Alban
Ms.Rowena Esternon
Ms.Jemailyn Payumo
Ms.Hazel Hasal