กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุนิดา พาภัคดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวนวพร เติมเตชาติพงศ์
นางมนัญญา พรหมเมือง
นายสังเวียน พันธ์ใจธรรม
นายนพดล บุญลิเดช