กลุ่มาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุปรียา สุขจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คริตศาสตร์
นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี
นางสาวภัทรภรณ์ เพ็ชรคง
นางสาวชนัญชิตา จันทรืศิริ
นายนัชชากร ไชยง่าเมือง