กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขจรจิต ทองดีนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระกรเรียนรู้ภาษาไทย
นางเสาวนีย์ สร้อยสด
นางวาสนา เลื่อมสุทธิ
นายณัฐวุฒิ วงสุนทร