คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

พระสิรินันทมุนี
ประธานกรรมการ
พระมหาวินัย ปิยะมฺโม
กรรมการ
พระมหาสังคม ปญฺญาวุโธ
กรรมการ
นายประเสริฐ นิตย์มี
กรรมการ
นายยุทธนา ทรงเสรีย์
กรรมการ
นายมนต์ชัย หวังธีรพงศ์
กรรมการ
นายฐิติวัฒน์ นงนุช
กรรมการ
นายณัฐพันธ์ เกษสาคร
กรรมการ
นางสาวสุพรรณสิริ ขาวประเสริฐ
กรรมการ
นางชุติมา อุดมสุข
กรรมการ
นายธรรมยุทธ์ ชิตโชติอนันต์
กรรมการ
นางสาวอังคณา สุวรรณจตุพร
กรรมการ
นางประทิน บุญประเสริฐ
กรรมการ
นายสมบูรณ์ ศรีอุทยาน
กรรมการ
นางดารณี คุณอนันต์
กรรมการและเลขานุการ