วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญ
อนามัยดี มีวัฒนธรรม นำความเจริญ

อัตลักษณ์
แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม

เอกลักษณ์
รู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ
1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและประสบความสำเร็จ
3.  ปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนได้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.  จัดหาสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารและในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
7.  จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน
8.  จัดการศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1.  ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามวัย
2.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น
3.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดพื้นฐาน
4.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 70) ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น
5.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
6.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
8.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลได้
10.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11.  ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
12.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ร้อยละ 90
13.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
14.  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาจาก สมศ.