ฝ่ายบริหาร

แผนผังหน่วยงานฝ่ายงานบริหาร

นางดารณี  คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : daranee@awnn.ac.th

นางสุนันทา บุญสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : sunanta@awnn.ac.th

นางชุติมา  มามีเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : chutima@awnn.ac.th

นางภัทรดา พันธุ์สีดา
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : patdara@awnn.ac.th

นายธรรมยุทธ ชิตโชติอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2468-2653
E-mail : thammayut@awnn.ac.th