กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิวพร โคถึก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์