นิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2563

เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จึงได้จัดนิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ภาษาประจำชาติ ในนิทรรศการประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ และหนังสือเล่มแรกของประเทศ หนังสือแบบเรียนหลวง หนังสือแบบเรียน “จินดามณี” พร้อมเปิดโอกาสให้คุณครู บุคลากร และนักเรียนเข้าชมนิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” นอกจากนี้มีตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติหน้าเสาธงในช่วงเช้า

ดูรูปภาพเพิ่มเติม...