พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (9 ก.ค. 63) นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีรับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่ช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่ทำให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2562 สูงขึ้น และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร