นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอขอบคุณท่าน ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์​จาก สพป.กทม. ที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป