การแข่งขันทักษะทางวิชาการ บันไดฝัน ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 13

??????
ขอแสดงความยินดีกับลูก อ.ว.น. ได้รับรางวัล
“การแข่งขันทักษะทางวิชาการ บันไดฝัน โคงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562

1.ด.ญ.ชัญญา เชี่ยวเวช รางวัลชมเชยการแข่งขันข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.2
2.ด.ญ.ธัญพิชชา ใฝ่ฟ้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพที่วาด ชั้น ป.2
3.ด.ญ.สุพิตา สุทธิ รางวัลชมเชยการแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพที่วาด ชั้น ป.3
4.ด.ญ.เป็นธกรานต์ ตรุษสาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพที่วาด ชั้น ป.5

??????