มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม

มื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางดารณี คุณอนันนต์ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดีในโครงการเวทีเสริมสร้างศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

Read more

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอขอบคุณท่าน ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์​จาก สพป.กทม. ที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

อบรมสร้างบนเรียนออนไลน์ Google Classroom

มื่อวันที่ 14  – 15 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus)

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งนำโดย ว่าร้อยโทชวลิต วิชาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เป็นประธานในการติดตาม ตรวจสอบ พร้อม

Read more

การนิเทศการเรียนการสอน

ด้วยในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครู แลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นและต่าง ๆ ร่วมกัน

Read more