การทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2

วันนี้ (18 ธ.ค.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน การเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ของเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2563 จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก…

Read more

ร่วมแสดง “ระบำดอกบัว” ฉลองสมโภช “วิหารพระสารีริกธาตุและบูรพาจารย์”

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนักเรียนเข้าร่วมแสดง “ระบำดอกบัว” ในงานฉลองสมโภช “วิหารพระสารีริกธาตุและบูรพาจารย์” ณ วัดนางน…

Read more

เด็กเก่ง อ.ว.น. กิจกรรมเปิดบ้าน EP Open House โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอแสดง​ความยินดี​กับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันในกิจกรรมเปิดบ้าน EP Open House โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Singing Contest ได้แก่ ด.ญ.ศรัณย์ภัธรา ศันสนะบวร ป.6/1 ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐริกา ปิ่นเวหา
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน S

Read more

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2ประจำปี 2563

วันที่ 5-6 ธ.ค.63 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบายและการดำเนินงานของโรงเรียนในปัจจุบัน ทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป พร้อมทั้งแนวท

Read more

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ (4 ธ.ค.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง

Read more

อ.ว.น.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ นางสาวสันถวันท์ พยาเลี้ยง และ นางสิรินภา ยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรอง

Read more

นิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2563

นื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จึงได้จัดนิทรรศการ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ภาษาประจำชาติ ในนิทรรศการประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more