ฝ่ายบริหาร

แผนผังหน่วงงานฝ่ายงานบริหาร

นางดารณี  คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
นางสุนันทา บุญสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางชุติมา  มามีเกตุ
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางภัทรดา พันธุ์สีดา
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธรรมยุทธ ชิตโชติอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษหัวหน้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป