ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment
 
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- แผนดำเนินงานประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- E-Service

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

- รายงานการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ