ปฐมวัย

สายชั้นปฐมวัย

น.ส.ภัทรดรา พันธ์สีดา
หัวหน้างานปฐมวัย
นางสาวกชกร  เนียมท่าเสา
นางมณีรัตน์  ไชยเสือ
นางสาวอิจฉรา    สารคำ
นางสาวกานต์พิชชา  ซอสูงเนิน
นางสาวชนนิกานต์  ลดาดก
นางนวลระหงษ์  เสือเมือง
นางสาวเกล็ดแก้ว  ขุนทอง
นางสาวภัทราพร  อินต๊ะ
นางสาวสุพิชชา  พิทยะภัทร์