ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางยุพดี พระสว่าง
หัวหน้าสายชั้น
นางวาลี ศิริจันทร์
นางวนิดา ซ่อนภู่
นางขวัญใจ นนทา
นางกัลยาณี เซ็นติยะนนท์
นางสาวเพียงพร คำคุณา
นายมานะชัย หวังผล