ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเจริญทิพย์ กาญจนธานี
หัวหน้าสายชั้น
นางวาสนา เลื่อมสุทธิ
นางชุติมา มามีเกตุ
นางสาวสุนิดา พาภักดี
นางสาวจตุพร พิมพ์ลี