ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอำพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ์
หัวหน้าสายชั้น
นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ
นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์
นางสาวชลดา วิทยโกมล
นางสาวอรพรรณ บัวทอง