ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ
หัวหน้าสายชั้น
นางสาวจินตนา เพียรประสิทธิ์
นางสาวชลดา วิทยโกมล
นางสาวอรพรรณ บัวทอง