ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเสาวนีย์ สร้อยสด
หัวหน้าสายชั้น
นางวราพิชญ์ ศานติธรรม
นางนันทิยา ภูวิชัย
นางลัดดาวัลย์ ทรงเสรีย์
นางสาวทัศนีย์ สัมรวมจิต
นางวิยะดา ทะเขะมุระ
นายกฤษณะ ดวงพรม