ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
………………………………………………………….


ดูรายละเอียด
คลิกที่นี่