ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.3

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูระดับสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิติและได้เรียนรู้การทำนาและลงมือปฏิบัติจริง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดปทุมธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่