กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุรลักษณะอันพึงประสงคืตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551 และเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่