ประกาศรับ สมัครสอบ สสวท. (โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

เนื่องด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ ำปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนอนุาลวัดนางนองได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม โดยนักเรียนที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องวิชาการ ชั้น 2 ครูจินตนา