ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (จิตใส กายสงบ) ประจำปี 2562

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างคนดีให้บ้านเมือง เพื่อปลูกฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนและสามารถพึ่งตนเองได้ ทางกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงได้นำนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 141 คน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมในกิจกรรม “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (จิตใส กายสงบ)” ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่