การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกคะแนน ปพ.5, ปพ.6 และพัฒนาความรู้ทักษะการผลิตสื่อด้วยระบบ AR

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง “โปรแกรม กรอกคะแนน ปพ.5 , ปพ.6 และการสร้างสื่อการสอนด้วยระบบ AR” ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูและบุคลากร ของโรงเรียนมีความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีจัดทําเอกสารการวัดและประเมินผลการ เรียน และทําสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางอง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่