ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง   ปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม….คลิกที่นี่