ปลูกป่าชายเลน ปีการศึกษา 2562

เนื่องในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้นำตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรูและปกิบัติกรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ “เยาวชน…รักษ์พงไพร”

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่