เด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง รับรางวัล ASMO thai 2018

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบลาวัดนางนองขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ASMO thai 2018