“มุทิตาจิต ผูกมิตรคล้องใจ ร่วมส่งสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์ 62”

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครู “มุทิตาจิต ผูกมิตรคล้องใจ ร่วมส่งสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์” ในปีการศึกษา 2562 ให้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย โดยมีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการ

Read more

เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะคุณครูและผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย เข้าร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62”

Read more

กิจกรรม “หนนูอ้ยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดยร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัทไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด บริษัท ยามาโตะ อุนยู จำกัด และ บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพ

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุรลักษณะอันพึงประสงคืตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551

Read more

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในหัวข้อกิจกรรมบูรณาการ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์

Read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2562

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในหัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

Read more

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม นำคนดีสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวกับโรงเรียน ช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้มอบหมายให้นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศ นำตัวแทนลูกเสือสำรองจำนวน 6 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

Read more