ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาและเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ต.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันออกพรรษาและเ

Read more

ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.3

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูระดับสายชั้น ป.3 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.3

Read more

การประชุม conference ก่อนปิดเทอม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

Read more

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน EIS ชั้นประถมศึกาาปีที่ 1-6 “Sufficiency Economy” ประจำปีการศึกาา 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการพัมนาความสามารถด้ายภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียน EIS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 14 ห้อง จำนวน 456 คน ในหัวข้อ “Sufficiency Economy” ณ สวนธนบุรีรมย์ กรุงเทพมหานคร

Read more

โครงการหนูน้อย อ.ว.น. ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กลุ่มงานปฐมวัยจัดโครงการ หนูน้อย อ.ว.น. คนเก่ง ประจำปี 2562 โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ การแสดงนิทานเพลง เรื่อง สโนวไวท์และคนแคระทั้ง7

Read more

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับเลือก

Read more

“มุทิตาจิต ผูกมิตรคล้องใจ ร่วมส่งสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์ 62”

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครู “มุทิตาจิต ผูกมิตรคล้องใจ ร่วมส่งสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์” ในปีการศึกษา 2562 ให้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย โดยมีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการ

Read more

เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะคุณครูและผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย เข้าร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62”

Read more

กิจกรรม “หนนูอ้ยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดยร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัทไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด บริษัท ยามาโตะ อุนยู จำกัด และ บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพ

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุรลักษณะอันพึงประสงคืตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551

Read more