การนิเทศการเรียนการสอน

ด้วยในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครู แลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นและต่าง ๆ ร่วมกัน

Read more

สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลด้านวิชาการที่สำคัญอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการใช้ในการอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องและสาธารณช

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

Read more

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2562

 จำนวนผู้เช้าชม : 1

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Read more

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้เช้าชม : 354

Read more