กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุรลักษณะอันพึงประสงคืตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551

Read more

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในหัวข้อกิจกรรมบูรณาการ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์

Read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2562

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในหัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

Read more

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม นำคนดีสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวกับโรงเรียน ช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้มอบหมายให้นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศ นำตัวแทนลูกเสือสำรองจำนวน 6 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562

Read more

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 5 ส.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนที่ทางกลุ่มสาระการเรียน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการอบรมการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อเป็นการขยายผลและพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

Read more