การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับเลือก

Read more

“มุทิตาจิต ผูกมิตรคล้องใจ ร่วมส่งสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์ 62”

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครู “มุทิตาจิต ผูกมิตรคล้องใจ ร่วมส่งสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์” ในปีการศึกษา 2562 ให้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย โดยมีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการ

Read more

เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะคุณครูและผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คุณครูญดาภัค ภัทรรัชตนที คุณครูวนิดา ซ่อนภู่และคุณครูนันทิยา ภูวิชัย เข้าร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 62”

Read more

CLOUD STORAGE เก็บข้อมูลบนก้อนเมฆ

เมื่อหลายปีมานี้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาก จากเดิมต้องเก็บข้อมูลลงแผ่น CD ขนาดไม่กี่เมก พัฒนามาเป็น Flash Drive ที่พกพาสะดวกมากขึ้น เเล้วเริ่มมีการผลิต External Harddisk ที่มีทั้งความามารถในการพกพาเเละขนาดความจุที่มากขึ้นถึง 1TB เลย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากคือ Cloud Computing คือการประมวลผลข้อมูลบนก้อนเมฆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานช่วยกัน เเละด้วยเหตุนี้ก็ได้เกิดเทคโนโลยี

Read more

กิจกรรม “หนนูอ้ยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดยร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัทไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด บริษัท ยามาโตะ อุนยู จำกัด และ บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพ

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุรลักษณะอันพึงประสงคืตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2551

Read more

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในหัวข้อกิจกรรมบูรณาการ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์

Read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2562

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในหัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้รักการเรียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางดารณี คุณอนันต์มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม

Read more

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม นำคนดีสู่สังคม โดยจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวกับโรงเรียน ช่วยบ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี

Read more